Điều khoản và điều kiện tại trang này được áp dụng cho Oxygen và quí khách hàng cho việc tư vấn, mua bán sản phẩm, dịch vụ giữa hai bên.

1. Tổng quát
Bản điều khoản và điều kiện này được áp dụng cho các giao dịch của Oxygen và quí khách hàng. Trừ khi có một bản hợp đồng hay thỏa thuận riêng sẽ tuân thủ theo bản thỏa thuận hay hợp đồng riêng. Trong trường hợp có các khoản, mục không nêu rõ trong hợp đồng hay thỏa thuận riêng, thì các các khoản, mục không được nêu sẽ áp dụng theo các khoản mục được nêu tại điều khoản này.

2. Định nghĩa
“Bên mua” hay còn gọi là khách hàng, là bên mà Điều khoản này đề cập đến. “Bên bán” hay bên cung cấp dịch vụ là Oxygen. “Thông tin bảo mật” là bất kỳ thông tin nào liên quan vấn đề kinh doanh, phát triển, bí mật kinh doanh hay công nghệ, bí quyết, nhân sự, các khách hàng, nhà cung cấp, các tiêu chuẩn kỹ thuật hay phương pháp, các bản vẽ, sơ đồ kế hoạch. “Sản phẩm bàn giao” có nghĩa là sản phẩm đóng gói hay hàng hóa dịch vụ đã xong 1 phần hay toàn phần được bên mua tiếp nhận. “Sự kiện bất khả kháng” là các tình huống mà vượt ngoài tầm kiểm soát của bên bán, bao gồm nhưng không giới hạn tới các việc từ chối hoặc thu hồi giấy phép, hỏa hoạn, thiên tai. “Sản phẩm” hay “hàng hóa” là các phần mềm, ứng dụng web, phần mềm website, hay có thể là các giói giải pháp, các giải pháp, dịch vụ giúp đáp ứng nhu cầu và mục tiêu của bên mua.

3. Giá
Giá có thể được niêm yết trên website hay bảng báo giá. Giá có thể thay đổi theo thời gian.

3.1. Giá bán dịch vụ, sản phẩm theo tính chất ổn định
Thường là sản phẩm, dịch vụ của chính Oxygen, hay là phần mềm web của chính Oxygen nên giá ổn định, hoặc ít thay đổi.

3.2. Giá bán dịch vụ, sản phẩm theo tính chất phụ thuộc
Giá theo mục này có thể thay đổi theo thời gian:

Hệ thống Cloud có thể là của tập đoàn Google hay một hay nhiều là đối tác bên thứ ba.
Hệ thống làm việc/email có thể là của tập đoàn Google hay một đối tác khác, giá của họ có thể thay đổi.
Hệ thống Crm là hệ thống chăm sóc khách hàng của bên thứ 3, giá có thể thay đổi.
Têm miền sản phẩm có giá tương đối ổn định, nhưng cũng có xu hướng tăng giá.
Phần mềm/ ứng dụng của bên thứ 3, có thể thay đổi lên hay xuống do họ quyết định.

4. Thời gian có hiệu lực
Bản chào hàng của Bên bán sẽ có giá trị trong Thời hạn hiệu lực.

5. Các thay đổi với các giói giải pháp hay bản chào hàng
Trước khi có sự chấp nhận của Bên bán đối với Bản chào hàng, Bên bán vẫn giữ quyền thu hồi hoặc ban hành Bản chào hàng mới thay thế Bản chào hàng đã gửi. Theo thời gian hay theo nhu cầu, các sản phẩm, dịch vụ có thể được cải tiến hay cập nhật. Tùy theo loại sản phẩm, hàng hóa hay dịch vụ mà quí khách được nâng cấp miễn phí hay có phí. Trường hợp chi tiết có thể nêu trong bản hợp đồng hoặc thông báo chung hay thông qua bản chào hàng.

6. Hóa đơn và thanh toán
Bên mua sẽ thanh toán các khoản tiền được viết hóa đơn mà không có bất cứ khiếu nại, đền bù, khấu trừ nào theo thời hạn thanh toán được quy định trong Bản chào hàng. Bên mua sẽ có trách nhiệm trả lãi suất cho các khoản đã được viết hóa đơn nhưng chưa được thanh toán sau ngày đến hạn theo lãi suất 0,5% (hoặc mức cao nhất được cho phép theo luật định) cho mỗi tuần (hoặc số ngày của tuần) chậm thanh toán đến khi thanh toán.

7. Thuế
Giá không bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các khoản khác được quy định và các loại thuế nhà thầu đối với việc bàn giao các Sản phẩm bàn giao. Tất cả các thuế, phí và lệ phí sẽ được Bên mua thanh toán (trừ thuế đánh vào thu nhập của Bên bán).

8. Bàn giao, quyền sở hữu và rủi ro
Bên mua thừa nhận rằng các Giao dịch dựa trên điều kiện phải có sự hợp tác đúng hạn, thích hợp và sự cung cấp thông tin đầy đủ của Bên mua. Tất cả các ngày bàn giao chỉ là dự kiến. Trong bất cứ trường hợp nào, Bên bán sẽ không có trách nhiệm bồi thường cho Bên mua các thiệt hại hoặc mất mát do việc không giao hàng hoặc giao hàng chậm Sản phẩm bàn giao do nguyên nhân bất khả kháng.

9. Nghiệm thu
Việc nghiệm thu có thể rơi vào các trường hợp:

Hoàn thiện và bên mua không có văn bản hay email thông báo chính thức trong vòng 5 ngày kể từ sau khi tiếp nhận bàn giao.
Dở dang bên mua vi phạm thỏa thuận, hợp đồng hay bỏ ngang trong 15 ngày kể từ ngày nhận thông báo bằng văn bản hay email từ bên bán.
Chấm dứt bên mua luôn im lặng, không hợp tác trong 15 ngày kể từ ngày nhận văn bản hay email chính thức, công việc, dịch vụ hay sản phẩm mặc nhiên được nghiệm thu.

10. Dịch vụ
Bên mua sẽ bố trí nhân sự tiếp nhận thông tin, nhân sự cung cấp thông tin hay các tài liệu, hồ sơ, dữ liệu phục vụ cho triển khai dịch vụ. Bên mua cử đại diện tiếp nhận, hỗ trợ, tương tác, cung cấp các thông tin, dữ liệu cần thiết giúp bên bán thực hiện dịch vụ. Bên bán thực hiện dịch vụ như thỏa thuận hay hợp đồng, thực hiện đúng tiến độ, hoặc chưa đúng tiến độ cần lý giải để hai bên có biện pháp phù hợp tiếp theo. Bên mua gây cản trở, không hợp tác, hỗ trợ cho bên bán thực hiện dịch vụ thì sau 05 ngày kể từ ngày Bên bán thông báo cho Bên mua, bên Bán có quyền chấm dứt giao dịch hay thỏa thuận.

11. Các dịch vụ bảo trì
Các dịch vụ bảo trì, bảo hành là cần thiết, nhưng cũng có một số dịch vụ không cần thiết cao hay ít sau đó. Tùy theo qui định, thỏa thuận mà các dịch vụ bảo trì được nêu rõ đạt theo các mức nào, chi tiết ra sao.

12. Bảo mật
Mỗi bên đồng ý rằng tất cả các Thông tin bí mật được một bên tiết lộ sẽ chỉ được tiết lộ cho những người nhân viên, chi nhánh, nhà tư vấn, nhà thầu, nhà thầu phụ là những người có nghĩa vụ giữ bí mật, tuyệt đối trên cơ sở cần phải biết và chỉ cho mục đích đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ của hai bên cho triển khai dịch vụ, sản phẩm, bàn giao dịch vụ, sản phẩm.

13. Giới hạn trách nhiệm
Khi một trong hai bên hay cả hai bên có sự thay đổi nhân sự hoặc thiếu phàn hổi của hai bên, mỗi bên cần chủ động thông báo cho bên kia. Hai bên cần tích cực cử nhân sự thay thế. Trong những trường hợp hai bên không thể đi đến hợp tác tiếp vì bất kỳ lý do gì, khi đã ký thỏa thuận hợp tác, Bên mua được quyền nhận phần kinh phí theo thỏa thuận mà không hoàn trả lại. Đối với các dự án, dịch vụ, sản phẩm có tính chất giai đoạn, Bên mua đã thanh toán theo giai đoạn không có quyền khiếu nại hay đòi hỏi cho các giai đoạn mà bên mua đã thanh toán.

14. Quyền sở hữu trí tuệ
Có 1 số bí mật, bí quyết công nghệ, sản phẩm do Bên bán cung cấp là do Bên bán giữ các quyền sở hữu trí tuệ.