Sau khi tư vấn xong, hai bên quyết định triển khai và Oxygen tiến hành triển khai cài đặt.