Thông qua biểu mẫu, hoặc email, hoặc điện thoại, Oxygen tiếp nhận yêu cầu từ quí khách.